Situació: Imagina-te que has a penes coneixut calqui u de Vilanova i resulta que tu hi havies vivit assai anys. Com li digueries?

Interpretació: Pregunta absoluta.

Informant: M. P.

Descripció:Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. Al primer domini apareixen tres accents tonals. El primer, ascendent, s’alinea a la síl·laba que resulta de diftongar hi he. A continuació, la línia melòdica segueix ascendent i es manté alta durant la següent síl·laba tònica. El tercer accent és baix després d’una forta davallada del to. Els dos dominis entonatius se separen per un to de frontera alt. El segon domini entonatiu presenta un accent tonal descendent alineat amb la síl·laba tònica -e- i una inflexió final de tipus descendent.

Enunciat: A el saps que temps enrera jo he vivit a Vilanova?