Situació: Mira el desiny i diu què fa Maria.

Interpretació: Declarativa neutra.

Informant: S. S.

Descripció: Aquest enunciat conté tres dominis entonatius. El primer inclou un accent tonal ascendent, associat a la síl·laba tònica -ri-, que precedeix un to de frontera baix, sobre la posttònica. El segon domini entonatiu consta de dos accents tonals: un de baix, sobre la síl·laba -, i un d'ascendent, sobre la síl·laba -jant. El to de frontera que delimita el segon domini entonatiu és baix. En l'últim, hi trobem un sol accent descendent, sobre la síl·laba nuclear. La inflexió final és descendent.

d’un sol accent tonal, de tipus descedent, alineat amb la síl·laba -ri-. Una cadència final descendent conclou el contorn.

Enunciat: Maria està menjant un grill de taronja.