Situació: Te diuen que un companyó tou, Esteve, se candideja per síndic. Encara no hi creus i lo tornes a demanar.

Interpretació: Interrogativa reiterativa no neutra amb focalització a l’esquerra.

Informant: P. Z.

Descripció: El dos dominis entonatius, que formen aquest contorn, presenten el mateix patró tonal, tot i que el segon es realitza en un registre molt més comprimit. Això és: un accent tonal descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt, d'accent nuclear. En el segon domini entonatiu, a més, hi trobem un accent tonal alt, sobre la síl·laba . Sobre la síl·laba final es realitza, també, un to de frontera baix.

Enunciat: Ma de davero se té de de de de candidar?