Situació: Te diuen que una companyona tua, Maria, vol venir a una excursió (i tu saps que ella no és abituada a ne fer). Encara no hi creus i demanes si és efectivament Maria, la que vol venir.

Interpretació: Interrogativa reiterativa amb dislocació a l’esquerra.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de tres dominis entonatius. La conjunció ma forma el primer domini i conté un accent tonal alt, seguit d'un to de frontera baix. El segon, format per l'element dislocat, presenta un accent tonal ascendent, sobre la síl·laba -ri-, seguit d'un to de frontera baix. El tercer domini entonatiu presenta un accent tonal alt, a -nir, i un de descendent, sobre -sió. Durant aquesta síl·laba es produeix també la cadència final descendent.

Enunciat: Ma de davero Maria, té de venir a fer aqueixa excursió?