Situació: Te diuen l'hora, però no ho has fet en temps per entedre. Penses que t'han dit la una. Torna a demanar si és la una.

Interpretació: Pregunta reiterativa absoluta de tipus neutre d’una unitat tonal.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn consta de quatre dominis entonatius. El primer, amb la interjecció oh, conté un accent alt, seguit d'un to de frontera baix. El segon presenta un accent tonal ascendent (-reix) i un accent tonals descendent (). El tercer domini entonatiu, que és la interrogativa reiterativa absoluta, conté un accent ascendent, sobre ma, i un d'ascendent-descendent, sobre u-. Un to de frontera baix separa el tercer del quart domini entonatiu. L'últim domini entonatiu presenta un accent baix, seguit d'un to de frontera, també, baix.

Enunciat: Oh, me pareix que no he comprés bé, ma, la una, és?