Situació: Una veïna tua t'explica que hi és anat un senyor per fer una revisió de la instal·lació del gas i que no l'ha deixat entrar perquè no tenia a bastança moneda per pagar-lo. Ell ha dit que lo sendedemà hi tornaria. Demana-li què li diguerà, si hi torna.

Interpretació: Interrogativa parcial neutra de més d’una unitat tonal.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn està format per dos dominis entonatius. Al primer domini es percep un accent tonal ascendent, que s’alinea amb la síl·laba tònica quan, i un altre de descendent, a la síl·laba tor-, que precedeix un to de frontera baix que separa els dos dominis. Després de la frontera, el segon domini s’inicia amb un accent tonal alt, sobre la síl·laba co-. A la síl·laba dius, s’hi associa un segon accent tonal, de tipus descendent, i la cadència final del mateix tipus.

Enunciat: I quan torna, cosa li dius?