Situació: Los tous nebots fan una gran remor i no te deixen entendre la televisió. Li demanes de se callar.

Interpretació: Pregunta imperativa.

Informant: M. C.

Descripció: L’enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer domini, la conjunció ma rep un accent tonal alt, seguit d'un to de frontera baix. A continuació, la línia melòdica va baixant mitjançant accents tonals ascendents, associats a les síl·labes -leu, -mar, -ier. La cadència final del contorn és descendent.

Enunciat: Ma, vos voleu fermar per praier?