Situació: A pena acabat de menjar amb un amic veus que se ferma davant de una pastisseria. Demana-li (tot/a meravillat/ada perquè haveu pena menjat) si té fam.
Interpretació: Pregunta exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer conté un accent tonal descendent (l'à-), un d'ascendent (sés), i dos més de descendents (-bant i -jar). Un to de frontera baix delimita el primer domini entonatiu. En el segon domini, hi trobem dos accents ascendent, sobre les síl·labes -ca- i fam. La cadència final és descendent.

Enunciat: Ih, a l'ànima sés acabant de menjar tens encara fam?