Situació: L'electricista tenia de venir a les 10 (hores), però has tengut de eixir a comprar una cosa i has deixat ta filla a caas, esperant-lo. Quan tornes a casa, l'electricista encara no és vengut. A bastança sorprès li demanes si encara no és vengut.

Interpretació: Pregunta absoluta exclamativa amb matís de desaprovació.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest contorn conté quatre dominis entonatius. El primer, que és la conjunció ma, presenta un accent alt, seguit d'un to de frontera baix. El segon conté un accent descendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt, i, a continuació, un to de frontera baix. El tercer domini entonatiu presenta el mateix patró tonal que el segon. En canvi, l'últim conté un accent baix, sobre la síl·laba és. La inflexió final és descendent. Observeu que el participi apareix anteposat a l'auxiliar.

Enunciat: Ma l'electtricista, vengut és?