Situació: Parlaves de Maria amb calqui u i entens una persona que arriba. Demana si és Maria, que arriba.

Interpretació: Interrogativa absoluta amb focalització a l’esquerra.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn comprèn tres dominis entonatius. El primer accent tonal de l’enunciat és de tipus ascendent i es realitza sobre la conjunció ma. A continuació, el to roman baix fins al següent accent tonal del segon domini entonatiu, ascendent, associat a la síl·laba -ri- i seguit d'un to de frontera baix. El tercer domini entonatiu conté un únic accent baix, associat a la síl·laba -bant. En aquesta mateixa síl·laba, s'hi realitza, també, un to de frontera baix.

Enunciat: Ma Maria, és arribant?