Situació: Un amic tou té menester de tu per fer un treball. Tu hi pots anar dilluns, dimarts, dijous o divendres. Demana-li si vol que hi vagis dilluns, dimarts, dijous o divendres.

Interpretació: Interrogativa inacabada amb enumeració.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn està format per quatre dominis entonatius. El primer es correspon amb una interrogativa parcial. S’inicia amb un accent tonal ascendent, a la síl·laba tònica quan, i un altre, a co-, i finalitza amb un to de frontera de tipus descendent. El segon domini presenta un sol accent descendenta vén-. El to de frontera és baix. Els dos dominis següents es corresponen amb els elements de l’enumeració, que és inacabada. Tots dos mostren la mateixa configuració entonativa. Es caracteritzen per un accent tonal ascendent-descendent i un to de frontera baix, que es combinen a la síl·laba tònica. La cadència final és descendent.

Enunciat: Quan cosa prefereixes que véngui: dilluns, dimarts...?