Situació: Havies de portar el teu germà petit al camp de futbol, però tens molta pressa. Demana a un amic teu si l’hi duria.

Interpretació: Interrogativa absoluta neutra.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat consta de quatre dominis entonatius. El primer, amb la forma imperativa escolta, consta d'un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon, amb el vocatiu apocopat France', reprodueix el mateix patró entonatiu que l'anterior. Succeeix el mateix amb el tercer, per praier. L'últim domini entonatiu conté un accent tonal ascendent-descendent (a és), tres d'ascendents (a por-, - i cam-) i el nuclear, que és ascendent-descendent. La cua final és descendent.

Enunciat: Escolta, France', per praier, no és que me portes a mon germà al camp de de calcio?