Situació: Entres a una botiga on no sés entrat mai i demanes si tenen taronges.

Interpretació: Interrogativa absoluta neutra. Aquest patró entonatiu acostuma a utilitzar-se en situacions comunicatives que exigeixen un registre més o menys formal, o quan l’interlocutor és desconegut o mereix un tracte de respecte.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn conté un sol domini entonatiu amb dos accents tonals. El primer, que s’associa a la síl·laba tònica -niu, és de tipus ascendent. L’enunciat mostra un segon accent tonal sobre la síl·laba tònica -ron-, que és descendent. Una cadència final descendent delimita el contorn.

Enunciat: Teniu taronja?