Situació: Sés amb una amiga i li expliques que Maria, una amiga comuna, és prenyada. Ella te demana de qui és prenyada. tu te meravilleges assai que ella no el sabi perquè tots saben que és el sou companyó, Esteve. Què li dius?

Interpretació: Declarativa d’obvietat.

Informant: M. C.

Descripció: Aquest enunciat comprèn tres dominis entonatius. El primer s’inicia amb un accent tonal ascendent, que s’associa a la síl·laba sa-. El to puja fins a la realització del següent accent tonal, que és ascendent-descendent. El primer domini finalitza amb un to de frontera baix. El segon domini presenta un accent tonal baix, a la síl·laba -nya-, i un altre d'ascendent-descendent, a la síl·laba -te-, seguit d’un to de frontera baix. L'últim domini entonatiu conté un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera també descendent.

Enunciat: Lo saben tots, que és prenyada d'Esteve i pròpio tu no el saps!