Situació: Imagina-te que has a penes coneixut calqui u de Vilanova i resulta que tu hi havies vivit assai anys. Com li digueries?

Interpretació: Declarativa amb element perifèric a la dreta.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. Al primer domini, hi apareixen tres accents tonals. El primer, alt, s’alinea amb la síl·laba ih. El segon és de tipus baix, sobre la síl·laba jo, i el darrer és de tipus ascendent-descendent, sobre la síl·laba -. El segon domini entonatiu consta de cinc accents tonals: un d'alt, alineat amb la síl·laba jo, i un d'ascendent, a la síl·laba -. A continuació, trobem una sèrie d'accents descendents esglaonats descendentment, alineats amb les síl·labes -ta-, -quí i -no-. El contorn es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Ih! Dic jo també jo també só estada aquí a Vilanova.