Situació: Mira el desiny i diu què fa Maria.

Interpretació: Declarativa neutra.

Informant: P. Z.

Descripció: Aquest enunciat conté dos dominis entonatius. El primer inclou un accent tonal de tipus descendent, associat a la síl·laba tònica -ri-, i un altre, a la síl·laba pres. Aquest darrer està esglaonat respecte de l'anterior i precedeix un to de frontera baix. El segon domini entonatiu consta del mateix patró entonatiu. Una cadència final descendent conclou el contorn.

Enunciat: Maria s'ha pres un, un, un grill de taronja.