Situació: Vols anar al cinema amb un amic. Te diu que té cosa de fer, però tu saps que la pot deixar per a més envant. Com faràs per convencir-lo?

Interpretació: Prec.

Informant: R. S.


Descripció: Aquest contorn consta de vuit dominis entonatius. El primer, format per l'exclamació 'origen aió (vinga!), conté un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon, l'exclamació d'origen italià dai (vinga!), consta d'un accent tonal ascendent, seguit d'un to de frontera baix. En el tercer, hi trobem un accent ascendent-descendent, seguit d'un to de frontera baix. El quart, amb l'exclamació dai, conté un accent tonal baix, seguit, ara, d'un to de frontera alt. El cinquè conté dos accents: un de descendent, associat a la síl·laba -men-; i un d'ascendent, a la síl·laba fas. El to de frontera és baix. El sisè presenta dos accents: un de baix, alineat amb la síl·laba -quei-, i un d'ascendent-descendent, alineat amb la síl·laba co-. El setè consta de l'exclamació aió i presenta un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. L'últim domini entonatiu té un sol accent tonal ascendent, que es produeix en un registre molt comprimit. El contorn es tanca amb una inflexió descendent.

Enunciat: Aió, dai, deixa perdre, dai, un altre moment les fas, aqueixes coses, aió, vine amb mi.