Situació: Te diuen que una companyona tua, Maria, vol venir a una excursió (i tu saps que ella no és abituada a ne fer). Encara no hi creus i demanes si és efectivament Maria, la que vol venir.

Interpretació: Interrogativa reiterativa amb dislocació a l’esquerra.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. L’element dislocat a l’esquerra forma el primer domini. Es caracteritza per la presència de dos accents tonals associats a les dues síl·labes tòniques: un de descendent i un d'ascendent-descendent. Un to de frontera alt delimita aquest primer domini. El segon presenta dos accents tonals baixos, alineats amb vol i -nir. Durant aquesta síl·laba es produeix també la cadència final descendent.

Enunciat: Davero Maria, és la que vol venir?