Situació: Calqui u te tira la camisa dues voltes i quan tu te gires no veus ningú. a la fi, després de trse voltes que te l'han tirada, veus que és un coneixent xaxtxarós i pesant que sempre te rumpi i quan te troba no te deixa. Demana-li què vol.

Interpretació: Pregunta parcial imperativa.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn està format per dues interrogatives. La primera, que és una interrogativa parcial introduïda per l'interrogatiu cosa (què), consta d'un sol domini entonatiu format per tres accents tonals: un de descendent, alineat amb la síl·laba co-, i dos de baixos, associats a les síl·labes ra- i vols. El to de frontera és baix. La segona interrogativa està formada per dos dominis entonatius: en el primer, hi trobem el complements del verb, que s'han anteposat a sés; i en el segon, el verb sés. El primer presenta dos accents tonals alts i un de descendent; i el segon, un accent tonal baix. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Ma cosa raio vols? Encara endrera meu sés?