Situació: A les dues de la nit truquen a la porta i ja sés dormit. Te desperten. Demana-te qui pot ésser en aquella hora.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: R. S.

Descripció: Es tracta d’un enunciat de dos dominis entonatius. El primer accent tonal del primer domini entonatiu és de tipus descendent i s’associa a la síl·laba tònica pot. El segon, alineat amb la síl·laba é-, és baix. En el segon domini entonatiu, hi trobem una sèrie d'accents alts amb esglaonament descendent, associats a les síl·labes du-, nit i . L'accent nuclear, però, és descendent i s'alinea amb la síl·laba à-. La inflexió final és descendent.

Enunciat: Qui pot ésser a les dues de nit que ve a rompir l'ànima?