Situació: Un amic tou que se dediqueja a llogar apartaments te diu que ha llogat una casa que no llogaven de tanta temps.. Demana-li qui l'ha llogat.

Interpretació: Pregunta parcial exclamativa.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest enunciat consta de dos dominis entonatius. En el primer, hi trobem un accent tonal alt, associat al pronom qui, i un de descendent, alineat amb la síl·laba -tar i seguit d'un to de frontera baix. El segon domini entonatiu consta de dos accent tonals baixos, associats a les síl·labes -que- i ca-. La cadència final és descendent.

Enunciat: A qui l'has afitada, aqueixa casa?