Situació: Demana als tous nebots petits si volen una caramel·la.

Interpretació: Oferiment.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest enunciat consta de tres dominis entonatius. El primer i el segon els formen els vocatius Andrea i Mateo. El tercer està format per la interrogativa absoluta d'invitació que presenta el patró que hem descrit anteriorment: un accent tritonal a l'inici, alineat amb la síl·laba -leu, i un accent tonal baix, associat a la síl·laba nuclear (-mel-). La inflexió final és descendent.

Enunciat: Andrea, Mateo, la voleu una caramel·la?