Situació: Esteve ha dit que vengueria a menjar. Li demanes una confirma.

Interpretació: Pregunta confirmatòria.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest enunciat comprèn cinc dominis entonatius. El primer domini està format pel vocatiu apocopat Este' i presenta un accent tonal descendent. A continuació, trobem la conjunció ma (que forma un domini independent i presenta un accent baix) i la interrogativa disjuntiva. El primer element de la disjunció conté un accent tonal ascendent, seguit d'un to de frontera alt, i el segon, un accent descendent, seguit d'un to de frontera baix. Encara trobem un últim domini entonatiu, que consta d'un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix.

Enunciat: Este'! ma véns o no véns a menjar?