Situació: A pena acabat de menjar amb un amic veus que se ferma davant de una pastisseria. Demana-li (tot/a meravillat/ada perquè haveu pena menjat) si té fam.
Interpretació: Pregunta exclamativa amb matís d’estranyesa.

Informant: R. B.

Descripció: Aquesta seqüència conté tres contorns diferents. Descrivim el que fa referència a la interrogativa exclamativa. Aquesta interrogativa està formada per dues unitats tonals: la primera conté la conjunció ma i l'objecte directe anteposat fam, la segona conté el verb. En la primera, hi trobem un accent tonal ascendent, amb la pretònica realitzada en un to extra alt, seguit d'un to de frontera baix. La segona presenta un accent tonal baix. El contorn interrogatiu es clou amb una inflexió descendent.

Enunciat: Joa'! Ma fam tens? Sem eixint de menjar...