Situació: L'electricista tenia de venir a les 10 (hores), però has tengut d'eixir a comprar una cosa i has deixat ta filla a casa, esperant-lo. Quan tornes a casa, l'electricista encara no és vengut. A bastança sorprès li demanes si encara no és vengut.

Interpretació: Pregunta absoluta exclamativa amb matís de desaprovació.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn consta de quatre dominis entonatius. En el primer, hi trobem el vocatiu apocopat Elisabe', que presenta un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. A continuació, la interrogativa apareix en tres dominis entonatiu diferents: el subjecte l'electricista, dislocat a l'esquerra, el participi vengut, anteposat a l'auxiliar i, finalment, el participi és . En cada un dels dominis, hi trobem patrons entonatius similars: un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera, també descendent.

Enunciat: Elisabe', ma l'electricista, vengut és?