Situació: L'hora de menjar és ja passada de un poc. Veus que arriba Joana de pressa i, veient-la, li demanes si té fam.

Interpretació: Pregunta confirmatòria.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest enunciat presenta tres dominis entonatius. En el primer, hi trobem el vocatiu apocoat Joa', que conté un accent tritonal associat a la síl·laba Jo-, seguit d'un to de frontera baix. A continuació, tenim la interrogativa confirmatòria, que va introduïda per la conjunció ma i presenta el complement objecte fam anteposat al verb. Així, aquesta interrogativa consta de dos dominis entonatius, formats pel complement objecte i el verb. El primer presenta un accent tonal alt, seguit d'un to de frontera baix, i, el segon, un de baix. La inflexió final és descendent. Observeu que en les anteposicions, tot el material que queda postposat es realitza amb tons molt comprimits.

Enunciat: Joa'! Ma fam tens?