Situació: Parlaves de Maria amb calqui u i entens una persona que arriba. Demana si és Maria, que arriba.

Interpretació: Interrogativa absoluta amb focalització a l’esquerra.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn comprèn dos dominis entonatius. El primer, amb el vocatiu apocopat Nicole', presenta un accent tonal descendent, seguit d'un to de frontera baix. El segon domini entonatiu, la interrogativa absoluta, presenta dos accents ascendents (un sobre la conjunció ma i l'altre sobre l'element focalitzat Maria) i un accent nuclear, descendent, associat a la síl·laba -bant. La cadència final és descendent.

Enunciat: Nicole', ma Maria està arribant?