Situació: Entres a una botiga on no sés entrat mai i demanes si tenen taronges.

Interpretació: Interrogativa absoluta neutra. Aquest patró entonatiu acostuma a utilitzar-se en situacions comunicatives que exigeixen un registre més o menys formal, o quan l’interlocutor és desconegut o mereix un tracte de respecte.

Informant: R. S.

Descripció: Aquest contorn conté un sol domini entonatiu amb quatre accents tonals. Els contorns introduïts per no és que pel cas es caracteritzen per presentar un accent nuclear tritonal (ascendent-descendent). El contorn es clou amb una cadència descendent.

Enunciat: No és que pel cas teniu taronja?