Situació: Entres en una botiga on hi ha una dona que és una mica sorda. No t'ha entès bé, i, després de li diure que te posi un parell de taronges, te pregunta si són llimons, lo que vols. Digues-li que no, que allò que vols són taronges.

Interpretació: Declarativa no neutra amb focalització contrastiva.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest contorn consta de dos dominis entonatius. El primer es clou amb un accent tonal descendent, associat a la síl·laba -, seguit d'un to de frontera baix. El segon conté dos accents tonals descendents, el nuclear amb esglaonament descendent, i es clou amb una cadència final descendent.

Enunciat: No li he dit que vull llimó, no, jo vull taronja.