Situació: Diu los dies de la setmana.

Interpretació: Enumeració neutra de tipus ascendent.

Informant: R. S.

Descripció: El contorn consta de set dominis entonatius, que es corresponen als diversos elements de l’enumeració. Els cinc primers repliquen el mateix patró entonatiu: un accent tonal descendent, associat a la síl·laba tònica, i un to de frontera alt. En els mots aguts, els dos moviments es combinen a la mateixa síl·laba, mentre que, quan els mots són plans, el to de frontera es realitza sobre la síl·laba posttònica. El sisè domini entonatiu conté, en canvi, un accent tonal ascendent, seguit d'un to de frontera alt. El contorn es clou amb un accent tonal, també descendent, seguit d'una inflexió descendent.

Enunciat: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.