Situació: Mira el desiny i diu què fa Maria.

Interpretació: Declarativa neutra.

Informant: R. B.

Descripció: Aquest enunciat conté tres dominis entonatius. El primer es clou amb un accent tonal de tipus descendent, associat a la síl·laba tònica -jant, que precedeix un to de frontera. El segon domini entonatiu consta d’un sol accent tonal, de tipus ascendent, alineat amb la síl·laba grill. L'últim domini entonatiu conté un accent tonal descendent, alineat amb la síl·laba -ron-, i es clou amb una cadència final descendent.

Enunciat: Segons mi Maria és menjant un grill de taronja.