Back to main page

Descripció del workshop

Com és sabut, la prosòdia ha estat una de les àrees més menystingudes de la lingüística catalana. L’entonació, i molt especialment l’entonació dialectal, continua essent un dels aspectes menys explorats de la nostra llengua. Malgrat comptar amb una sèrie d’estudis descriptius, la major part centrats en el dialecte central, encara no s’ha estudiat de manera rigorosa la notable diversitat dialectal de l’entonació catalana. Aquesta trobada pretén ser un fòrum important de discussió i debat sobre una sèrie d’aspectes concrets de la fonologia entonativa del català i de les seves implicacions per al sistema Cat_ToBI.

El sistema ToBI (Tones and Break Indices), basat en el model autosegmental, és un sistema d’anotació prosòdica que s’ha convertit en el model de referència per a la transcripció de la prosòdia en moltes llengües. S’han desenvolupat sistemes ToBI per a l’anglès, l’alemany, el japonès o el coreà. El Grup d’Estudis de Prosòdia (UAB-UPF) amb col·laboració amb Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis) ha treballat en la proposta de transcripció entonativa per al català: Cat_ToBI (P. Prieto et al., 2007), presentada a la comunitat científica en el marc del Workshop on transcription of Intonation in the Ibero-Romance Languages (PaPI’07, Braga). La proposta conté l’inventari d’accents tonals i accents de frontera, a més de les possibles combinacions d’accents tonals i accents de frontera, amb la interpretació associada, tot això acompanyat de la descripció de corbes melòdiques procedents de diferents zones dialectals del català, i amb la possibilitat d’escoltar l’enunciat. Actualment, la proposta s’ha incorporat al web principal del ToBI, a la Universitat de Ohio, amb la voluntat de difondre els resultats entre altres lingüistes.

Les ponències que es faran en aquest workshop per investigadors d’experiència reconeguda en el camp de l’estudi de l’entonació del català tindran l’objectiu d’intentar resoldre les dificultats que planteja l’establiment d’un inventari comú d’accents tonals, i la divergència de criteris que es poden adoptar davant d’una mateixa implementació fonètica.

És important de remarcar que els membres del comitè, provinents de diferents centres de recerca, ja fa temps que estan desenvolupant l’Atles interactiu de l’entonació del català. Pel que fa als ponents provinents d’altres centres de recerca i/o universitats, ja fa temps que estan en contacte i treballen paral·lelament en l’estudi lingüístic del català. Tots tenen experiència en el desenvolupament de corpus i materials per a l’estudi lingüístic del català i en l’anàlisi de la fonologia entonativa del català.

Aquesta segona edició del workshop compta amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra, de l'Institut Menorquí d'Estudis i de l'Institut Ramon Muntaner. Els departaments i grups de recerca que participen en aquest workshop són el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i el Grup d’Estudis de Prosòdia. El comitè organitzador, a més, prové d'àrees i departaments diversos, i tots ells han aportat mitjans econòmics i logístics per a l’organització del workshop.

Comitè organitzador

Els investigadors que formen part del comitè organitzador del Workshop sobre entonació del català i Cat_ToBI són els següents:

Pilar Prieto (ICREA - Universitat Pompeu Fabra)
Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis)
Maria del Mar Vanrell (Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat Pompeu Fabra)

Ponent convidada

Pel que fa a la ponent convidada, Sónia Frota, és una de les millors investigadores europees en el tema de la prosòdia i l’entonació. S’ha dedicat a la descripció de la prosòdia i l’entonació del portuguès europeu i a la seva comparació amb altres llengües, i també a l’adquisició de la prosòdia. Ha publicat articles en revistes especialitzades i monografies, entre les quals destaquen Prosody and focus in European Portuguese, Phonological phrasing and intonation (New York: Garland Publishing, 2000) o Prosodies (Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, Frota, Sónia, Marina Vigário & Maria João Freitas, eds. 2005).

 

Disseny: Joan Borràs-Comes ··· Implementació: Núria Esteve-Gibert