Back to main page

Programa

9:00-9:30   INSCRIPCIÓ-BENVINGUDA
9:30-10:30

  Interfície prosòdia-sintaxi i variació dialectal en les interrogatives del català i l'espanyol
Maria del Mar Vanrell (Freie Universität Berlin)
10:30-11:00   PAUSA-CAFÉ
11:00-11:40   PROSÒDIA-SINTAXI
11:00-11:10   La realització dels trets morfosintàctics a través de l’entonació
Teresa Cabré (UAB) i Maria Ohannesian (UAB)
11:10-11:20   Aspectes entonatius dels elements dislocats a la dreta en català
Paolo Roseano (UB), Wendy Elvira-Garcia (UB), Ana Ma. Fernández Planas(UB) i Lourdes Romera (UB)
11:20-11:30   Les preguntes pronominals en català i en alemany. Una anàlisi comparativa
Dolors Font-Rotchés (UB) i Josep Torregosa Azor (UB)
11:30-11:40   Debat Prosòdia-Sintaxi
11:40-12:10   DIALECTOLOGIA (1)
11:40-11:50   Comparació de mesures de distància prosòdica entre varietats dialectals
Wendy Elvira-Garcia (UB), Simone Balocco, Paolo Roseano (UB) i Ana Ma. Fernández Planas (UB)
11:50-12:00   Sobre el tractament de dades perceptives i acústiques amb ProDis
Ana Ma. Fernández Planas (UB), Wendy Elvira-Garcia (UB), Simone Balocco (UB) i Paolo Roseano (UB)
12:00-12:10   Debat Dialectologia (1)
12:10-12:40   PAUSA BREU DE 30 MINUTS
12:40-13:10   DIALECTOLOGIA (2)
12:40-12:50   Clítics tònics en mallorquí
Marianna Nadeu (Penn State), Miquel Simonet (University of Arizona) i Miquel Llompart (University of Arizona, Ludwig-Maximilians- Universtität München)
12:50-13:00   Sobre un canvi prosòdic en curs a Menorca
Núria Sintes Carreras (UB), Ana Ma. Fernández-Planas (UB), Paolo Roseano (UB), Wendy Elvira-García (UB)i Ignasi Mascaró (Institut Menorquí d’Estudis)
13:00-13:10   Patrons i trets melòdics d’èmfasi del català central en parla espontània
Dolors Font-Rotchés (UB) i Agnès Rius-Escudé (UB)
13:10-13:20   Debat dialectologia (2)
13:20-14:00   PROSÒDIA-PRAGMÀTICA (1)
13:20-13:30   Els marcadors pragmàtics i l’entonació com a operadors pragmàtics d’epistemicitat en català i friüla
Pilar Prieto (ICREA, UPF) i Paolo Roseano (UB)
13:30-13:40   Influències mútues entre entonació i gestualitat epistèmica
Evangelia Kiaga (UPF)
13:40-13:50   Integració de la prosòdia i la gestualitat com a indicador de l'engany
Cristina Sánchez-Conde (UPF)
13:50-14:00   Debat Prosòdia-Pragmàtica (1)
14:00-16:00   DINAR
16:00-16:30   PROSÒDIA-PRAGMÀTICA (2)
16:00-16:10   Atenuació prosòdica i cortesia en català
Iris Hübscher (UPF)
16:10-16:20   Facilitació de l’adquisició pragmàtica en els nens a través de prosòdia i gestualitat: el cas de la ironia verbal
Santiago González- Fuente (UPF)
16:30-16:30   Debat Prosòdia-Pragmàtica (2)

16:30-17:00
 
APRENENTATGE-ENSENYAMENT L2

16:30-1640
 
Los catalanohablantes y los tonos del chino mandarín

Chia-wen Yeh (UB), Ana Ma. Fernández Planas (UB) i Wendy Elvira-García (UB)
16:40-16:50   L'efecte de la producció de gestos entonatius en l'adquisició dels tons del xinès mandarí
Florence Baills (UPF)
16:50-17:00   Debat Aprenentatge/Ensenyament L2
17:00-17:30   PAUSA-CAFÈ
17:30-18:00   APRENENTATGE ENSENYAMENT L1 (1)
17:30-17:40   Efectes de la prominència prosòdica i gestual en el record de paraules en la primera llengua
Olga Kushch (UPF)
17:40-17:50   Els efectes dels gestos rítmics i la prosòdia en la memorització i comprensió de la informació en infants de 4 anys
Judith Llanes (UPF)
17:50-18:00   Debat Aprenentatge/Ensenyament L1 (1)
18:00-18:40   APRENENTATGE ENSENYAMENT L1 (2)
18:00-18:10   Com millorar les habilitats prosòdiques de persones amb diversitat funcional
Lourdes Aguilar (UAB), Yurena Gutiérrez-González (UAB) i Juan M. Garrido (UPF)
18:10-18:20   L’efecte de la prosòdia audiovisual en la resolució de inferències semàntiques. Un estudi d’eye tracking
Alfonso Igualada (UPF, UOC), Llorenç Andreu (UOC) i Prieto (ICREA, UPF)
18:20-18:30   Efectes de l’entrenament amb prosòdia i gestos rítmics en les habilitats narratives de nens de 5-6 anys
Ingrid Vilà Giménez (UPF)
18:30-18:40   Debat Aprenentatge/Ensenyament L1 (2)
18:40-19:00   CLOENDA - Sessió col·laborativa de transcripció entonativa

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente