Back to main page
Descripció del workshop

El propòsit d'aquesta trobada és servir de fòrum de discussió i debat sobre la fonètica i fonologia suprasegmentals del català i de les seves implicacions per a la representació formal. Les ponències que es duran a terme en aquest workshop se seleccionaran mitjançant un procés d'arbitratge dut a terme per investigadors d’experiència reconeguda en el camp de l’estudi de l’entonació del català.

Aquesta vuitena edició del workshop està organitzada pel Grup d'Estudis de Prosòdia i ha comptat amb el suport del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. Les passades edicions del workshop es van realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona (2009), la Universitat Pompeu Fabra (2010, 2013), la Universitat de Barcelona - Facultat de Filologia (2011 i 2014) i la Universitat de Barcelona - Facultat d'Educació (2012 i 2015), organitzades pel Grup d'Estudis de Prosòdia (UPF-UAB), el Laboratori de Fonètica (UB) i el Laboratori de Fonètica Aplicada (UB).

 

Ponent convidada

Maria del Mar Vanrell és investigadora postdoctoral/instructora a la Freie Universität Berlin (Alemanya). Es va llicenciar en Filologia Catalana a la Universitat de les Illes Balears l’any 2003. Després va treballar durant dos anys com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va defensar la tesi doctoral el 2011. Del setembre 2011 al setembre 2013 va treballar com a investigadora postdoctoral Aliança 4U a la Universidad Autónoma de Madrid.

La seva activitat investigadora se centra en la fonologia entonativa de les llengües romàniques, la percepció i el processament del llenguatge, i la prosòdia i les seves interfícies gramaticals. La seva trajectòria científica inclou més de 60 publicacions, al voltant de 20 xerrades com a ponent convidada a institucions nacionals/internacionals, i unes 100 presentacions a congressos nacionals/internacionals. Ha estat revisora de més de 20 articles/resums a revistes i congressos internacionals, i ha dirigit recerca de màster. El 2010 va obtenir el premi Best Student Paper a l’Speech Prosody 2010 (Chicago, EUA). Ha ensenyat cursos de llengua i de lingüística a institucions nacionals/internacionals (Universitat Autònoma de Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Freie Universität Berlin, Universidad de Costa Rica, entre d‘altres).

Podeu consultar més informació sobre la ponent convidada a la seva pàgina web.

 

Resum - Abstract

Interfície prosòdia-sintaxi i variació dialectal en les interrogatives del català I l'espanyol
Maria del Mar Vanrell – Freie Universität Berlin

En aquest estudi investiguem com la prosòdia interactua amb l'ordre de mots per expressar la modalitat interrogativa en diferents varietats de dues llengües iberoromàniques, el català i l'espanyol. Es va analitzar prosòdicament i sintàctica un corpus obtingut mitjançant el mètode de la Tasca de Compleció del Discurs. Les dades mostren que l'absència de marcatge sintàctic (mot-qu, inversió subjecte-verb o dislocació del subjecte) tendeix a correspondre's amb un marcatge entonatiu més prominent. Per tant, les interrogatives parcials afavoreixen contorns entonatius descendents. En canvi, les interrogatives absolutes es poden classificar depenent del to nuclear (preferència per tons baixos en català i alts en espanyol) i pel to de frontera final (baix per a les varietats que marquen les interrogatives mitjançant la sintaxi, i opcionalment alt per a les varietats que no presenten marcatge sintàctic d'una manera obligatòria).

The prosody-syntax interface and dialectal variation in Catalan and Spanish interrogatives
Maria del Mar Vanrell – Freie Universität Berlin

In this study we investigate how prosody interacts with word order in the expression of interrogativity in different varieties of two Ibero-Romance languages, Catalan and Spanish. We analyze a corpus obtained by means of the Discourse Completion Task Methodology. The collected data were prosodically and syntactically annotated and show that the absence of syntactic marking (wh-word, subject-verb inversion or subject dislocation) for questions tends to correspond to a more salient intonational marking. Thus, wh-questions favor general falling intonational patterns. By contrast, yes-no questions can be classified depending on the nuclear tone (with preference for low tones in Catalan and high tones in Spanish) and final tone (low for language varieties with subject inversion or dislocation, but optionally high for those
that do not present syntactic marking in a mandatory way).

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente