Back to main page

Convocatòria de comunicacions

Al Workshop sobre la prosòdia del català s'hi accepten resums sobre qualsevol aspecte de la prosòdia del català. També s'hi accepten contribucions relacionades amb la recerca interdisciplinària en prosòdia del català, incloent-hi la interfície entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, prosòdia i adquisició, entre altres. Els resums podran ser escrits en català o en anglès.

Format dels resums

Els resums s'han d'enviar en format DOC i PDF. L'extensió màxima dels resums és d'entre 400 i 500 paraules (les referències bibliogràfiques i les figures, a part). Indicacions recomanades de format: Mida A4, marge de les pàgines de 2,5-3 cm, tipus de lletra Times New Roman a 12 pt, espaiat entre línies ha de ser senzill.

Caldrà enviar dues versions del resum, una d'anònima i l'altra amb l'autoria. En aquest segon cas, la primera línia de l'abstract ha d'incloure el títol centrat en majúscules i negreta.  A continuació, cal deixar una línia en blanc. La segona línia ha d'incloure el/s nom/s de l'/dels autor/s, centrat i en negreta. A continuació, una altra línia en blanc. La tercera línia ha d'incloure les respectives aficilacions,  i, la quarta  línia ha d'incloure els correus electrònics. En el cas que hi hagi més d'un autor, cal separar la informació d'ambdós amb comes.  

Es recomana emprar fonts Unicode per a les transcripcions fonètiques que s'hi incloguin. Per trobar fonts Unicode compatibles amb l'AFI visiteu aquest enllaç. Per saber més sobre l'ús de fonts Unicode en la Fonètica visiteu aquest altre.

Podeu enviar els resums (la còpia anònima i la que inclou els noms) per correu electrònic abans del 26 de juny de 2019, a l'adreça electrònica següent: grep@upf.edu. La notificació sobre l'acceptació o no dels resums es durà a terme el 3 de julol de 2019.

Dates importants

Termini per a la presentació de resums: 26 de juny
Notificació d'acceptació i publicació del programa: 3 de juliol
Data del workshop: 15 de juliol

Si teniu qualsevol dubte, no dubteu a contactar-nos a: grep@upf.edu

Institut d'Estudis Catalans
Grup d'Estudis de Prosòdia

Disseny i implementació: Mariia Pronina, Joan Borràs-Comes i Santiago González-Fuente